Vedtægter for Destination Bornholm ApS (turismeudviklingsselskab)

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1

Selskabets navn er “Destination Bornholm ApS.”

Selskabet driver tillige virksomhed under navnet “Markedsføringsselskabet Bornholm ApS (Destination Bornholm ApS)”.

Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§ 2

Selskabets formål er,

gennem markedsføring af Bornholm som turistdestination,
gennem produktudvikling inden for turismeerhvervet,

at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm under hensynta-gen til bæredygtighed og kvalitet.

Selskabets kapital:

§ 3

Selskabets indskudskapital er kr. 600.000,00, fordelt i anparter á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4

Anpartshaverens navn og adresse skal være noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navne og adresser samt anparternes størrelse.

Ingen anparter har særlige rettigheder. Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse.

Ingen anpart kan overdrages, hverken i levende live, gennem arv, frivilligt, gennem retsforfølgning eller i forbindelse med bodeling, ved separation eller skilsmisse, uden samtykke fra bestyrelsen.

Anmodning om samtykke til anpartsoverdragelse skal fremsættes skriftligt overfor selskabets bestyrelse, der snarest muligt træffer afgørelse herom. Den, der har anmodet om samtykke skal underrettes om afgørelsen. Er underretning ikke givet inden 8 uger fra anmodningens fremsættelse anses samtykke for givet.

Bestyrelsen skal herved tilstræbe, at antallet af anpartshavere bliver størst muligt.

Når overdragelsen er godkendt af bestyrelsen, fremsendes en skriftlig dokumentation for overdragelsen, underskrevet af såvel overdrager som den, til hvem anparten overdrages. Overdragelsen noteres herefter i selskabets anpartshaverfortegenelse.

I øvrigt gælder der ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

§ 5

Der udbetales ikke udbytte til anpartshaverne.

Generalforsamling:

§ 6

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Bornholms Regionskommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag i uge 39.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets anpartshaverfortegnelse noterede anpartshavere.

Forslag, der af anpartshaverne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt der efter indkaldelse til generalforsamlingen rettidigt modtages forslag, fremsendes disse til anpartshaverne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig forlangende af anpartshavere repræsenterende mindst 1/4 af indskudskapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

Om indkaldelsesvarsel samt adgang til at fremsætte forslag fra anpartshaverne til behandling på den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse, samt beslutning om overskuddets anvendelse eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Bestyrelsens handlingsplan for det nye år.
  • Valg af bestyrelsesmedlem.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

§ 8

På generalforsamlingen har hver anpartshaver uanset anpartsbesiddelse én stemme.

§ 9

Den af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal valgte dirigent leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

§ 10

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede indskudskapital. Er der ikke repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede indskudskapital, men er forslaget dog vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indvarsles snarest og inden 2 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af den repræsenterede indskudskapital.

§ 11

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i selskabets forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten.

Bestyrelse:

§ 12

Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen på Bornholm, 1 medlem udpeges af operatøren af den samfundsbegrundede færgesejlads til/fra Bornholm, medens de øvrige 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen med 1 medlem fra hver af følgende grupper:

a) Sommerhus/ferieboligudlejning på Bornholm
b) Camping på Bornholm
c) Hoteller/feriecentre på Bornholm med mere end 40 værelser
d) Hoteller/feriecentre med færre end 40 værelser, Bed and Breakfast og vandrerhjem på Bornholm
e) Attraktionerne på Bornholm, defineret som museer, historiske monumenter og bygninger, forlystelsesparker og lign.
f) Øvrige erhverv på Bornholm, – herunder spisesteder/vidensorganisationer/erhvervsfremmeaktører/event-arrangører, DAT, BAT etc.

Valgbare i de enkelte grupper er alene anpartshavere, der tillige er registreret som bidragydere til selskabets virksomhed. Såfremt en person måtte være valgbar i flere grupper, kan personen kun optræde som valgbar i en af grupperne. Kandidater, der ønsker at opstille til valg i de anførte grupper a)-f) skal anmelde deres kandidatur samt valggruppe til selskabets direktion senest 2 uger før generalforsamlingen. En given kandidat skal have minimum 5 stillere, som også skal være bidragydere til Destination Bornholm ApS.

Før selve valghandlingen får hver kandidat i hver enkelt gruppe lejlighed til såfremt det ønskes at redegøre for sine forudsætninger samt planer for et kommende bestyrelsesarbejde, – dog maksimalt 5 min. pr. kandidat.

Selve valghandlingen sker skriftligt således, at der af hver af de stemmeberettigede anpartshavere kan afgives 1 stemme pr. valggruppe. Såfremt 2 kandidater i en valggruppe måtte have opnået lige mange stemmer foretages lodtrækning.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en valgperiode på 2 år, idet der dog første gang foretages lodtrækning således, at 3 medlemmer vælges for 1 år og 3 medlemmer for 2 år.

§ 13

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand.

Formanden indkalder til regelmæssige bestyrelsesmøder og er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøder, når dette begæres af et bestyrelsesmedlem eller af direktøren. Bestyrelsen er forpligtet til at afholde mindst 4 møder årligt.

Formanden leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt stemmerne måtte stå lige, er formandens stemme afgørende.

Direktøren for selskabet har, selvom han/hun ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der godkendes på det næstfølgende møde.

Visit Denmark har en observatørpost i bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 14

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet og dets anliggender. Bestyrelsen antager og afskediger direktøren. Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale.

Selskabet tegnes af direktøren og formanden for bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision:

§ 15

Selskabets regnskaber revideres af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 16

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli – 30. juni. Første regnskabsår løber dog efter ændringen fra den 1. maj 1997 til den 30. juni 1997.

§ 17

Årsregnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af påbudte, nødvendige og forsvarlige afskrivninger og henlæggelser.

Henstår der uafskrevne underskud fra tidligere år skal overskud først anvendes til afskrivning på disse.

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse eller overførsel til næste regnskabsår, idet der ikke skal udbetales udbytte til anpartshaverne.

Selskabets opløsning:

§ 18

I tilfælde af selskabets opløsning skal selskabets formue overdrages til generelle erhvervsfremmeaktiviteter på Bornholm.

Vedtægter vedtaget den 1/5 1992 med ændringer af 4/9 1992 samt 11/4 1995 og 27/7 1995 samt 27/9 1996 samt 23/7 og 22/8 1997 samt 28/8 1998 samt 23/6 1999 samt 6/9 2000 samt 27/4 2001, samt 6/1 2004 og 20/1 2004 samt 21/10 2013.