Findes din virksomhed på TripAdvisor?

TripAdvisor.dk er p.t. det største rejsecommunity på nettet med 40 millioner aktive brugere fra hele verden.

Omdrejningspunktet her er muligheden for at anmelde og læse anmeldelser fra andre rejsende af alt lige fra overnatningssteder til restaurationer og attraktioner.

Samtidig er TripAdvisor koblet til forskellige bookingportaler, så det også er muligt for den rejsende at booke eksempelvis sit hotelophold direkte fra TripAdvisor.

Din virksomhed findes måske allerede på TripAdvisor

Din virksomhed findes måske allerede på TripAdvisor, da brugerne via deres anmeldelser opretter profiler, som andre brugere kan læse og selv anmelde. Du kan med fordel gøre krav på din profil, så du får ejer-rettigheder og hermed mulighed for blandt andet selv at skrive en profiltekst og uploade billeder og video. Måske ligger der også gamle billeder af din virksomhed, som trænger til at blive opdaterede.

Hvis du ikke allerede findes på Tripadvisor, kan du på hjemmesiden www.tripadvisor.dk/owners selv oprette din profil. Når du har ejer-rettigheder til din profil, kan du selv uploade billeder.

Statistik fra TripAdvisor viser, at brugerne er 150% mere engagerede på profiler med mere end 20 billeder!

Sådan håndterer du anmeldelser

Brugerne er skarpe og meget ærlige. 80% af anmeldelserne på TripAdvisor er positive, og brugerne kan godt gennemskue, hvis der er useriøse anmeldelser.

Husk desuden, at hvis dit grundprodukt er godt, så belønner dine gæster dig også med positive anmeldelser.

  • En god tilstedeværelse på TripAdvisor kan have afgørende betydning for gæsternes valg af feriested. Derfor:
  • Tag brugernes anmeldelser seriøst! Nye potentielle gæster kvalificerer deres valg ud fra andres anmeldelser.
  • Det er vigtigt at håndtere og svare på både negative og positive anmeldelser. Brug dem som evaluering på, hvad der fungerer og ikke fungerer så godt i din virksomhed – og få rettet de eventuelle fejl, folk pointerer.
  • Jo flere anmeldelser du får – både positive og negative- jo bedre søgeresultater opnår du på TripAdvisor og formodentlig også på Google.

Vær personlig

En vigtig pointe i forhold til en aktiv tilstedeværelse på TripAdvisor er, at kommunikationen er offentlig og kan ses af alle potentielle gæster, der her søger information om dit feriested. Det er derfor vigtigt, at du sender et signal om, at du tager brugernes anmeldelser seriøst ved at personliggøre dine svar på anmeldelserne- det giver både indtryk af tillid og autenticitet.

Gå direkte til TripAdvisor.dk